Algemene voorwaarden

De dienst wordt u via internet bij wijze van Software-as-a-Service aangeboden door GOBNB aan het gebruik van de dienst zijn onderstaande voorwaarden verbonden. Door de dienst te
gebruiken, gaat u hiermee akkoord.
Bepalingen of voorwaarden die afwijken van, of niet voorkomen in, deze Gebruiksvoorwaarden zijn voor
GOBNB alleen bindend indien en voor zover deze door GOBNB
uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard. GOBNB biedt slechts een promotieplatform
aan en is geen partij bij de overeenkomsten die worden gesloten tussen Aanbieder en Gebruiker.


ARTIKEL 1. DEFINITIES
De in de Gebruiksvoorwaarden met hoofdletters geschreven termen hebben de hiernavolgende
betekenis.
1.1. Algemene Voorwaarden: de bepalingen uit de algemene voorwaarden tussen GOBNB en Aanbieder
zoals te vinden op de Website.
1.2. Aanbieder: de natuurlijke of rechtspersoon, die handelt in de uitoefening van zijn beroep of
bedrijf, die accommodaties aanbiedt via het platform van GOBNB.
1.3. Account: de online omgeving, welke aan Gebruiker ter beschikking wordt gesteld, waarmee
Gebruiker (bepaalde aspecten van) de Dienst kan beheren.
1.4. het bedrijf GOBNB, gevestigd aan Noordwal 10-III  en
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 56426992.
1.5. Data: de gegevens/data die worden verstrekt door Gebruiker.
1.6. Dienst: de dienst die GOBNB ten behoeve van Gebruiker zal leveren, zoals gespecificeerd in deze
Gebruiksvoorwaarden. Ten behoeve van het gebruik van de Dienst, vormen de
Gebruiksvoorwaarden de Overeenkomst.
1.7. Gebruiker: de natuurlijk persoon of rechtspersoon al dan niet handelend in de uitoefening van
beroep of bedrijf die toegang heeft verkregen tot de Dienst en gebruik maakt van de
fuctionaliteiten van de Dienst.
1.8. Gebruiksvoorwaarden: de bepalingen uit het onderhavige document.
1.9. Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en aanverwante
rechten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot auteursrechten, databankrechten,
domeinnamen, handelsnaamrechten, merkrechten, modelrechten, naburige rechten,
octrooirechten, alsmede rechten op knowhow.
1.10. Overeenkomst: de overeenkomst tussen GOBNB en Gebruiker krachtens welke GOBNB de Dienst zal
uitvoeren en waarvan de Gebruiksvoorwaarden onderdeel uitmaken.
1.11. Partijen: Gebruiker en GOBNB gezamenlijk.
1.12. Website: de website van GOBNB, te raadplegen via de domeinen www.gobnb.nl en
www.homevilla.nl, alsmede subdomeinen en andere extensies van de
betreffende domeinen.

ARTIKEL 2. GEBRUIK VAN DE DIENST
2.1. De Dienst stelt de Gebruiker in staat om eenvoudig en overzichtelijk de accommodaties van
verschillende Aanbieders te vergelijken. De Dienst stelt Gebruiker daarnaast in staat om in
contact te treden met een Aanbieder, de beschikbaarheid van een accommodatie te
controleren, een offerte aan te vragen bij een Aanbieder, een beoordeling over Aanbieder te
plaatsen of om via een hyperlink doorgestuurd te worden naar de website van Aanbieder.
2.2. De Dienst is door Gebruiker direct te gebruiken zonder Account. Om gegevens op te kunnen
slaan om ze bij later gebruik opnieuw op te kunnen roepen, en om andere geavanceerde
functies te gebruiken, dient Gebruiker zich eerst te registreren. Nadat de registratie is afgerond,
kan Gebruiker direct inloggen op het Account en de Dienst gebruiken.
2.3. Gebruiker dient de toegang tot het Account middels de gebruikersnaam en wachtwoord af te
schermen voor onbevoegden. In het bijzonder dient Gebruiker het wachtwoord strikt geheim te
houden. GOBNB mag ervan uit gaan dat alles dat gebeurt vanaf het Account van Gebruiker na
aanmelding met het bijbehorende gebruikersnaam en wachtwoord, onder leiding en toezicht
van Gebruiker gebeurt. Gebruiker is dus aansprakelijk voor al deze handelingen, tenzij Gebruiker
bij GOBNB heeft gemeld dat een ander het wachtwoord kent.
2.4. In geval van een vermoeden van misbruik van het Account, dient Gebruiker GOBNB onverwijld op
de hoogte te stellen en dient Gebruiker de (inlog)gegevens te wijzigen.
2.5. Gebruiker heeft enkel het recht om een beoordeling op de presentatiepagina van Aanbieder te
plaatsen, indien hij een overeenkomst heeft gesloten met de betreffende Aanbieder. GOBNB
behoudt zich het recht voor om naar haar oordeel kwetsende, seksueel getinte en/of niet
gepaste beoordelingen te verwijderen.
2.6. De beoordeling dient te allen tijde door Gebruiker zelf geschreven en geplaatst te worden. GOBNB
behoudt zich het voor om naar haar oordeel beoordelingen, waarvan de integriteit in het geding
is, te verwijderen.
2.7. Bij gebruik van de Dienst worden persoonsgegevens verwerkt. Voor de verwerking van
persoonsgegevens gelden de bepalingen uit artikel 12 van deze Gebruiksvoorwaarden.


ARTIKEL 3. GEBRUIKSREGELS
3.1. Het is verboden de Dienst te gebruiken voor handelingen die in strijd zijn met de Nederlandse of
andere toepasselijke wet- en regelgeving. Hieronder valt onder meer het opslaan of verspreiden
via de Dienst van informatie die smadelijk, lasterlijk of racistisch is.
3.2. In het bijzonder (maar niet uitsluitend) is het niet toegestaan om:
a. de Dienst te gebruiken zonder naleving van de geldende wet- en regelgeving op het
gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Wet bescherming
persoonsgegevens. In het bijzonder mag de Dienst niet worden gebruikt voor het
zonder toestemming of noodzaak verzamelen of verspreiden van persoonsgegevens
van derden;
b. de Dienst onder te verhuren of anderszins ter beschikking te stellen aan anderen;
c. de Dienst op dusdanige wijze te gebruiken dat overlast of hinder voor andere
Gebruikers ontstaat. Onder meer valt hieronder het inzetten van eigen scripts of
programma’s voor het up- of downloaden van grote hoeveelheden data, of het
overmatig vaak aanroepen van de Dienst;
d. informatie waar het auteursrecht van GOBNB en/of haar licentiegevers op rust te
verspreiden, of hyperlinks naar dergelijke informatie te plaatsen;
e. inloggegevens te delen met derden.
3.3. Wanneer GOBNB een klacht ontvangt over overtreding van het vorige artikel door Gebruiker, of
indien GOBNB  zelf constateert dat Gebruiker bovengenoemde voorwaarden uit artikel 3 overtreedt,
mag GOBNB zelf ingrijpen om de overtreding te beëindigen zonder enige vorm van
schadevergoeding. GOBNB heeft hierbij het recht om Gebruiker af te sluiten van de Dienst of zijn
Account te blokkeren.
3.4. Indien naar het oordeel van GOBNB hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het
functioneren van de computersystemen of het netwerk van GOBNB of derden en/of van de
dienstverlening via internet, in het bijzonder door overmatig verzenden van gegevens, lekken
van persoonsgegevens of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is GOBNB
gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te
wenden dan wel te voorkomen.
3.5. GOBNB is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten. Voorts
is GOBNB gerechtigd om naam, adres en andere identificerende gegevens van Gebruiker af te
geven aan een derde die klaagt dat Gebruiker inbreuk maakt op diens rechten of deze
Gebruiksvoorwaarden, mits de juistheid van die klacht in redelijkheid voldoende aannemelijk is
en de derde een duidelijk belang heeft bij afgifte van de gegevens.
3.6. Bij herhaaldelijke klachten over Gebruiker is GOBNB gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen.
3.7. GOBNB kan de schade als gevolg van overtredingen van deze gedragsregels op Gebruiker verhalen.
Gebruiker weet dat hij zich dient te houden aan de gebruiksregels in dit artikel en dat Gebruiker
bij niet naleving van deze regels de rechten van derden kan schenden, waarvoor Gebruiker zelf
aansprakelijk is.


ARTIKEL 4. KLACHTENPROCEDURE
4.1. GOBNB neemt klachten en meldingen van misbruik op de Website of anderszins uiterst serieus. In
geval van vragen, opmerkingen, klachten, meldingen van misbruik, kan contact worden
opgenomen door middel van de daartoe bestemde contactmogelijkheden op de Website of via
de contactgegevens die onderaan de Gebruiksvoorwaarden staan vermeld.
4.2. Gebruiker kan klachten indienen over de Dienst, een Aanbieder alsmede de betalingen.
Gebruiker zal GOBNB een redelijke termijn geven om een dergelijke klacht te behandelen. Als GOBNB
de klacht gegrond acht, zal GOBNB naar eigen oordeel maatregelen treffen. Deze maatregelen
kunnen bestaan uit het geheel of gedeeltelijk restitueren van de door de Gebruiker gedane
betaling of na herhaaldelijke klachten het beëindigen van de samenwerking met een Aanbieder.


ARTIKEL 5. PROMOTIEPLATFORM
5.1. GOBNB biedt uitsluitend een promotieplatform aan waarbij Aanbieder en Gebruiker bij elkaar
worden gebracht. GOBNB maakt geen onderdeel uit van de overeenkomst tussen Aanbieder en
Gebruiker. GOBNB draagt daarom zelf geen zorg voor het proces van, het aanbod, de levering en
kwaliteit van de diensten van Aanbieder; dit is de verantwoordelijkheid van de Aanbieder zelf.
GOBNB is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit voornoemde overeenkomst
tussen Aanbieder en Gebruiker.
5.2. De overeenkomst tussen Aanbieder en Gebruiker komt tot stand op het moment en op de wijze
zoals gesteld door Aanbieder. Naast de in deze Gebruiksvoorwaarden opgenomen bepalingen
kunnen Aanbieders voorwaarden stellen aan het gebruik van hun diensten. Raadpleeg hiervoor
de (algemene) voorwaarden van de betreffende Aanbieders. GOBNB heeft geen invloed op deze
voorwaarden en/of de totstandkoming.
5.3. GOBNB spant zich in om de kwaliteit en het aanbod van de Aanbieder naar beste kunnen te
controleren. GOBNB kan echter niet garanderen dat de Aanbieder en het aanbod voldoen aan de
kwalificaties zoals beschreven op de Website.


ARTIKEL 6. ONDERSTEUNING
6.1. GOBNB zal zich inspannen ondersteuning te leveren bij levering van de Diensten in de vorm van
telefonische support of hulp op afstand die naar het oordeel van GOBNB ondersteunend is en snel
en eenvoudig kan worden uitgevoerd. GOBNB biedt echter geen garanties over de reactietijden of
mate van ondersteuning.
6.2. Gebruiker blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de Dienst en het sluiten
van overeenkomsten met Aanbieders.


ARTIKEL 7. BESCHIKBAARHEID EN ONDERHOUD
7.1. GOBNB zal zich inspannen om de Dienst zo goed mogelijk te leveren en beschikbaar te laten zijn,
maar geeft geen garanties ten aanzien van haar prestaties en garandeert geen ononderbroken
beschikbaarheid van de Dienst.
7.2. GOBNB heeft het recht de Dienst of een onderdeel daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten
behoeve van onderhoud (gepland en ongepland), aanpassing of verbetering daarvan.
7.3. GOBNB mag van tijd tot tijd de functionaliteit van de Dienst aanpassen. Daarbij zijn feedback en
suggesties van Gebruiker welkom, maar uiteindelijk beslist GOBNB zelf welke aanpassingen zij al of
niet doorvoert.
7.4. GOBNB heeft het recht om koppelingen met derden, naar eigen oordeel niet langer te
onderhouden dan wel te laten vervallen.


ARTIKEL 8. INTELLECTUEEL EIGENDOM
8.1. De Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot de Dienst, de bijbehorende software,
alsmede alle informatie en afbeeldingen berusten bij GOBNB en/of haar licentiegevers. Deze mogen
op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt worden zonder aparte schriftelijke toestemming
van GOBNB, behalve in de gevallen waarin dat wettelijk is toegestaan.
8.2. Niets in deze Overeenkomst is bedoeld om enige Intellectuele Eigendomsrechten aan Gebruiker
over te dragen. Het gebruik dat Gebruiker mag maken van de Dienst is beperkt tot hetgeen in de
Overeenkomst is beschreven. Gebruiker zal geen handelingen verrichten die inbreuk kunnen
maken op de Intellectuele Eigendomsrechten van GOBNB en/of haar licentiegevers.
8.3. GOBNB verstrekt hierbij Gebruiker een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht voor de
duur van de Overeenkomst teneinde de Dienst te kunnen gebruiken in overeenstemming met
onderhavige Gebruiksvoorwaarden.
8.4. GOBNB heeft het recht dit gebruiksrecht als bedoeld in het vorige lid niet te verstrekken of in te
trekken indien Gebruiker niet heeft voldaan aan haar verplichtingen krachtens de
Overeenkomst.
8.5. Informatie, inclusief Data, die Gebruiker opslaat of verwerkt via de Dienst is en blijft eigendom
van Gebruiker. GOBNB heeft een gebruiksrecht om deze informatie in te zetten voor de Dienst,
inclusief voor toekomstige aspecten daarvan.

8.6. Indien Gebruiker informatie stuurt naar GOBNB,

 

ARTIKEL 9. TARIEVEN
9.1. De prijzen die op de Website worden getoond, zijn rechtstreeks afkomstig van de Aanbieders en
worden door de Aanbieders zelf bepaald. GOBNB heeft hier geen invloed op. GOBNB spant zich in om
de prijzen zo vaak mogelijk te controleren en, indien van toepassing, de Aanbieders te
stimuleren om de prijzen te actualiseren.
9.2. De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. GOBNB kan echter niet
garanderen dat door haar zelf of door Aanbieders geplaatste informatie op de Website te allen
tijde juist en volledig is. Alle informatie op de Website is dan ook onder voorbehoud van
kennelijke programmeer- en typefouten.
9.3. GOBNB is niet aansprakelijk voor het tonen van foutieve informatie en/of prijzen waarvan
Gebruiker mag aannemen dat deze informatie en/of prijzen kennelijk onjuist zijn.


ARTIKEL 10.BETALINGSVOORWAARDEN
10.1 Tenzij anders vermeld bij het aanbod op de Website, betaalt Gebruiker bij het boeken van
accommodatie, direct aan GOBNB voor de overeenkomst tussen Aanbieder en Gebruiker, die via
de Website tot stand komt. Gebruiker betaalt middels een van de betaalmethoden die worden
aangeboden binnen het bestelproces en/of op de Website. GOBNB is vrij in de keuze van het
aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen.
10.2 GOBNB behoudt zich het recht voor om ter zake haar Dienst volledige vooruitbetaling te verlangen.
10.3 Gebruiker erkent en begrijpt dat GOBNB geen partij is in de overeenkomst tussen Gebruiker en
Aanbieder. GOBNB int de reserveringenbedragen namens de Aanbieder en Gebruiker betaalt
bevrijdend aan GOBNB. GOBNB is verantwoordelijk voor het overmaken van het reserveringsbedrag
naar de Aanbieder in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden.
10.4 Indien de Gebruiker niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door
de GOBNB is gewezen op de te late betaling en GOBNB de Gebruiker een termijn van 14 dagen heeft
gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling
binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente
verschuldigd en is GOBNB gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in
rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen
tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met
een minimum van € 40,=. GOBNB kan ten voordele van Gebruiker afwijken van genoemde
bedragen en percentages.


ARTIKEL 11.AANSPRAKELIJKHEID
11.1. Gebruiker is er zich van bewust dat GOBNB enkel bemiddelt in de totstandkoming van de
overeenkomst tussen Gebruiker en Aanbieder. GOBNB is niet verantwoordelijk voor
tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst tussen Gebruiker en Aanbieder. Immers
wordt GOBNB geen partij bij de overeenkomst tussen Gebruiker en Aanbieder. De onderhavige
Gebruiksvoorwaarden vormen de Overeenkomst tussen Gebruiker en GOBNB.
11.2. GOBNB heeft geen invloed op de gegevens die de Gebruiker zelf invoert, de aanbiedingen en
informatie van Aanbieders en de inhoud van overeenkomsten tussen Gebruikers en
Aanbieders. De Dienst wordt daarnaast kosteloos aan Gebruikers aangeboden. GOBNB sluit haar
aansprakelijkheid tegenover Gebruikers daarom uit.
11.3. Indien de uitsluiting van aansprakelijkheid gezien de concrete omstandigheden rond de
schadevoortbrengende gebeurtenis onredelijk is ten opzichte van Gebruiker, die niet handelt in
de uitoefening van beroep of bedrijf, of voor zover uitsluiting van aansprakelijkheid op grond
van de wet niet mogelijk is, is GOBNB jegens Gebruiker slechts aansprakelijk voor directe schade,
zoals omschreven in artikel 6:96 BW.
11.4. GOBNB is in geen geval aansprakelijk voor vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of
schade wegens gederfde omzet of winst, vertragingsschade, schade wegens verlies van
gegevens, schade wegens overschrijding van termijnen als gevolg van gewijzigde
omstandigheden, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking,
informatie of materialen door Gebruiker en schade wegens door GOBNB gegeven inlichtingen of
adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de Overeenkomst vormt.
11.5. Het maximale bedrag dat in geval van aansprakelijkheid krachtens lid 3 van het onderhavige
artikel zal worden uitgekeerd is beperkt tot de vergoeding van directe schade tot maximaal het
bedrag van EUR 500,- (exclusief btw).
11.6. De beperking van aansprakelijkheid zoals bedoeld in de vorige leden van het onderhavige
artikel komt te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld
van de bedrijfsleiding van GOBNB.
11.7. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat Gebruiker de schade
uiterlijk binnen één (1) maanden na ontdekking schriftelijk bij GOBNB meldt.
11.8. In geval van overmacht is GOBNB nimmer gehouden tot vergoeding van de daardoor bij Gebruiker
ontstane schade. Van overmacht is onder meer sprake bij storingen of uitvallen van het
internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten,
mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie
in toelevering, brand en overstroming.


ARTIKEL 12. PERSOONSGEGEVENS EN BEVEILIGING
12.1. De door GOBNB te verwerken persoonsgegevens bij de uitvoering van de Diensten, vallen onder de
Wet bescherming persoonsgegevens. GOBNB zal bij de verwerking rekening houden met de
vereisten uit de Wet bescherming persoonsgegevens. Informatie over hoe GOBNB omgaat met de
persoonsgegevens van Gebruikers is te vinden in de privacyverklaring.
12.2. GOBNB zal zorg dragen voor een passend beveiligingsniveau gelet op de risico's die de verwerking
en de aard van te beschermen persoonsgegevens met zich meebrengen. Dit evenwel slechts
indien en voor zover deze zich in de systemen of infrastructuur van GOBNB bevinden.
12.3. Op de Website bevinden zich links naar websites van Aanbieders en overige derden. Deze
Aanbieders en derden gaan op hun eigen manier om met persoonsgegevens. GOBNB is niet
aansprakelijk voor het privacybeleid van Aanbieders en derden.


ARTIKEL 13. DUUR EN OPZEGGING
13.1. Deze Overeenkomst gaat in zodra Gebruiker voor het eerst gebruikt maakt van de Dienst en
wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.
13.2. Bij beëindiging van de Overeenkomst om welke reden dan ook is GOBNB gerechtigd om per direct
na de datum waarop de Overeenkomst afloopt, de Dienst te beëindigen dan wel op te heffen
en alle ten behoeve van Gebruiker opgeslagen gegevens te wissen of ontoegankelijk te maken.
GOBNB is daarbij niet verplicht Gebruiker uit eigen beweging een kopie van deze gegevens te
verschaffen. Vóór de beëindiging kan Gebruiker wel om een kopie vragen, op kosten van
Gebruiker.
13.3. GOBNB kan de Overeenkomst beëindigen indien Gebruiker twaalf maanden lang niet heeft
ingelogd. GOBNB zal in dat geval een herinneringsmail sturen bij het e-mailadres dat aan het
Account van Gebruiker gekoppeld is. Indien Gebruiker niet reageert binnen één maand is GOBNB
gerechtigd het Account en de bijbehorende Data te verwijderen.
13.4. Indien Gebruiker in strijd handelt met deze Gebruiksvoorwaarden, is GOBNB gerechtigd om de
toegang tot de Dienst te blokkeren en de Overeenkomst op te schorten.


ARTIKEL 14. WIJZIGINGEN GEBRUIKSVOORWAARDEN
14.1. GOBNB behoudt zich het recht voor de Diensten en deze Gebruiksvoorwaarden te wijzigen of aan
te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met
inachtneming van een termijn van dertig (30) dagen na bekendmaking van de wijziging.
14.2. Wijzigingen worden bekendgemaakt per e-mail aan Gebruiker, via de Dienst en/of via de
Website. Niet-inhoudelijke wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden
doorgevoerd en behoeven geen berichtgeving.
14.3. Indien Gebruiker een wijziging of aanvulling niet wenst te accepteren, kan Gebruiker tot de
datum van inwerkingtreding de Overeenkomst opzeggen. Gebruik van de Dienst na de datum
van inwerkingtreding geldt als acceptatie van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden.


ARTIKEL 15. OVERIGE BEPALINGEN
15.1. Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
15.2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle
geschillen in verband met de Dienst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter
voor het arrondissement waarin GOBNB gevestigd is.
15.3. De versie van communicatie, gedane metingen of informatie zoals opgeslagen door GOBNB wordt
geacht juist te zijn, tenzij Gebruiker tegenbewijs levert dienaangaande.
15.4. Indien een bepaling in deze Gebruiksvoorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid
van de gehele Gebruiksvoorwaarden aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een)
nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van
de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
15.5. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven is GOBNB
gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde
die de Dienst of de betreffende bedrijfsactiviteit van haar overneemt.
15.6. Het herroepingsrecht is niet van toepassing op de Dienst.


ARTIKEL 16.CONTACTGEGEVENS
16.1. Voor vragen, klachten of opmerkingen over deze Gebruiksvoorwaarden, kan contact
opgenomen worden via onderstaande contactgegevens:

GOBNB

Noordwal 10 - III

2513 EA 's-Gravenhage

KvK 56426992

www.gobnb.nl