Privacy & Cookies

 

gobnb.nl maakt gebruik van cookies.

 

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites worden gebruikt voor verschillende doeleinden. gobnb.nl gebruikt cookies om de sessie van de gebruiker te herkennen, en om de loginnaam op te slaan na het inloggen in je account. Dit is handig, want zo hoef je niet steeds je naam of e-mail in te vullen. Naast deze twee gobnb.nl cookies worden er ook Google analytics cookies geplaatst, dit is om het bezoekersaantal te meten. Deze cookies worden niet gebruikt voor individuele advertenties. Ook worden de cookies niet gebruikt om jouw voorkeuren te traceren. Deze cookies zijn van belang om de website van SugarCandy.nl te laten functioneren. Het verwijderen van de cookies heeft als effect dat je niet meer kunt inloggen op gobnb.nl Wil je toch de cookies verwijderen? Dat kan!

 

Verwijderen en weigeren van cookies

Via de browserinstellingen van je computer kun je reeds geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. De wijze waarop verschilt per browser; raadpleeg hiervoor de helpfunctie van je browser. Daarnaast kun je de meeste cookies die bij gebruik van websites van gobnb.nl worden geplaatst, zowel individueel als collectief weigeren via deze link. Hier kun je ook zien welke van de genoemde cookies actief zijn op je browser.

 

Na het verwijderen en/of het weigeren van cookies kun je overigens wel advertenties blijven zien.

 

Let op: wanneer je cookies weigert en/of verwijdert kun je niet altijd van alle mogelijkheden van een website gebruik maken. Daarnaast heeft het weigeren c.q. verwijderen van cookies alleen gevolgen voor de computer én browser waarop je deze handeling uitvoert. Gebruik je meerdere computers en/of browsers? Dan moet je bovengenoemde handeling(en) voor iedere computer/browser herhalen.

 


VRIJWARING

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kunnen gobnb.nl (onderdeel van IAMJOY) en haar groepsmaatschappijen (hierna tezamen aangeduid als: gobnb.nl) niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van de site. gobnb.nl aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of de (on)bereikbaarheid van de site.

Beweringen en meningen, geuit in artikelen en mededelingen op de pagina's van deze site, zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de webmaster, de internetprovider of gobnb.nl.  gobnb.nl kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit de betreffende uitingen.

 

gobnb.nl kan er niet voor instaan dat de informatie op deze site geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

 

gobnb.nl garandeert noch ondersteunt enige product of enige dienst genoemd op deze site, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering. Met het oog hierop wordt de gebruiker van deze site altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via deze site verkregen informatie.

 

De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. gobnb.nl behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

 

Links naar andere websites

 

Op deze site treft u een aantal links aan naar andere websites. gobnb.nl is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met uw (persoons)gegevens. Lees hiervoor het privacy beleid, de disclaimer, de copyright notice en algemene voorwaarden, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.